Kostis Palamas, Poiimata (Greek Edition)

Kostis Palamas, Poiimata (Greek Edition) by Kostis Palamas 1544659342 9781544659343
Stock Image - Actual Cover May Vary


 

Our Price: $13.97

Quantity:39

 
ISBN: 1544659342


Condition:
New [Add $99.00]
Like-New [Add $0.60]
Very-Good [Add $0.40]
Good [Add $0.20]
Acceptable

Quantity:  
Description
 
O Palams brese na ekphrsi sto rgo tou tin agona yia ti z tou thnous. Pathiasmna llinas, ponose ki aisthantan tin Ellda, antilamvnontan to khros tou. I Ellda pou epitlous yine krtos, den prepe na khath, rmaio sta khria arkhaiomann, prepe na sindeth me tin pardosi, me tin arkhaa sopha tis, me ti vizantin megaloprpi tis. Parllila mos polls phors khamilni ti phon tou yia na diokhetfsi ti nostalya yia ti paidik tou z kai ti thlpsi yia tis ikoyeniaks simphors.

Author: Kostis Palamas

Language: Greek

Binding: Paperback

Pages: 156

Publisher: CreateSpace Independent Publishing Platform

Publication Date: 2017-03-12


Share your shopping experience. Write a review here »